RAJESH DEEG

Sunday, 28 October 2012

ध्येयवाक्यानि

भारतसर्वकारः                                       -  सत्यमेव जयते । 
दूरदर्शनम्                                            -  सत्यं शिवं सुन्दरम्  ।
केरला आरक्षिदलम्                                   - दृढः कर्मणि मृदुः भावे ।
भारतीय जीवतभीमा निगमः                          - योगक्षेमं वहाम्यहम् ।
बी.एस्.एन्.एल्                                       - अहर्निशं सेवामहे ।
नाविकसेना (navy)                                - शं नो वरुणः ।
आकाशवाणी                                        - बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ।
Indian Institute of                         - योग कर्मसु कौशलम् ।Technology
भारतीय वैध्यशास्त्रसर्वकलाशाला                   - शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।
भारतीय वायुसेना                                   - नभः स्पृशं दीप्तम् ।
Indian Cost Guard                        - वयं रक्षामहे ।
Reserve Bank of India                  - बुद्धौ शरणमन्विच्छ ।
Kendriya Vidhyalaya                     - तत्वं पूषान् अपावृणु ।
शान्तिनिकेतनम्                                    - यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।
Rastriya Sanskrit sansthan           - योअ्नुचानः सनो महान् ।
आचार्य नागार्जुना सर्वकलाशाला                   - सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
एम्. जि. सर्वकलाशाला                           - विद्यया अमृतं अश्नुते ।
सत्यसायी कलाशाला                             - सत्यं वद , धर्मं चर ।
कालिकट् सर्वकलाशाला                          - निर्मायकर्मणा श्रीः ।
केरल सर्वकलाशाला                              - कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा ।
श्री शङ्कराचार्यसंस्कृत                              - ज्ञानादेव तु कैवल्यम् ।सर्वकलाशाला
दिल्ली सर्वकलाशाला                              - निष्ठा धृतिः सत्यम् । लाल् बहतूर्शास्त्री विश्वविद्यालयः                    - विद्यया अमृतं विन्दते ।
अमृतविश्वविद्यालयम्                               - श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् ।
सि.बि.एस्.इ                                      - असतो मा सद्गमया ।
 श्री वेङ्किडेश्वरा सर्वकलाशाला                     -  ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ।
एञ्चिनियरिङ् कलाशाला, तिरुवनन्दपुरम्          - कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
 

No comments:

Post a Comment